Klöster in Baden-Württemberg
Kreise   Bodenseekreis   Bettelorden   Franziskaner   
Franziskanerinnenkloster Sipplingen - Basisdaten
  Zurück
Lage: Sipplingen, Bodenseekreis
Bistum: Konstanz, ab 1821 Freiburg
Ordensregel: Franziskaner-Terziarinnen (vor 1445 - 1782)
Gründung: vor 1445
Aufhebung: 1782
Fiel an: Württemberg (1805), Baden (1810)
Permalink: http://www.kloester-bw.de/?nr=668